HS.Online- Kỹ sư Robotics (KCBot INO)

KidsCode STEM

(1)
1.500.000đ
1.200.000đ

HS. ROBOT 001- Kỹ sư Robotics (KCBot INO_1)

KidsCode STEM

(0)
599.000đ
449.000đ

GV. ROBOT 102- Kỹ sư tương lai (HUNA)-level 2

Lê Thị Ngọc Vân

(1)
5.000.000đ
4.000.000đ

GV. ROBOT 101- Kỹ sư tương lai (HUNA)-level 1

KidsCode STEM

(1)
5.000.000đ
4.000.000đ

GV. ROBOT 101- Kỹ sư tương lai (HUNA)

Lê Thị Ngọc Vân

(1)
5.000.000đ
4.000.000đ

HS. ROBOT 301 - Lập trình Robot VEX VR

KidsCode STEM

(0)
599.000đ
299.000đ

GV. ROBOT 501 - Lập trình Điều khiển Robot MBot

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)
699.000đ
499.000đ

GV. ROBOT 401 - Lập trình Robot VEX IQ

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)
599.000đ
399.000đ

HS.ONLINE ROBOT - Kỹ sư Robotics với VEX IQ - Level 1

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)
599.000đ
399.000đ

HS. ROBOT - Kỹ sư Robotics với VEX IQ - Level 1

Ths. Hoàng Vân Đông

(0)

3.600.000đ